CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Relacje inwestorskie

Walne Zgromadzenie – archiwum 17-05-2016

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU  ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

 

I.   OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

 

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), („Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

 

17 maja 2016 roku, o godz. 12:00, w Poznaniu, przy ul. Mickiewicza 28

w siedzibie Kancelarii CSW Więckowska i Partnerzy Radcy Prawni.

 

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad zgromadzenia obejmuje:

 1. Otwarcie  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2015.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;  sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2015; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;  skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2015; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
 8. Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2015.
 9. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015;
  2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;
  3. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2015;
  4. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A.  za rok obrotowy 2015;
  5. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku;
  6. sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015;
  7. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  8. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015;
  9. powołania Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję;
  10. ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej;
  11. rozwiązania kapitału rezerwowego.
 1. Wolne głosy i wnioski.
 2. Zamknięcie obrad.III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIUPrawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 1 maja 2016 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”). Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji.Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien nie później niż w Dniu Rejestracji złożyć w Spółce dokumenty akcji (i nie odebrać ich przed zakończeniem tego dnia) albo zaświadczenie na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej.

  Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 20 kwietnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji (tj. nie później niż 2 maja 2016 roku).

  Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji oraz zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

   

  IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

   

  IV.1. Informacje ogólne

   

  Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

  1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: info@coccodrillo.pl,

  2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00.

  3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

  Informacje dotyczące WZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki www.cdrl.pl

  Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.cdrl.pl)

  W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panią Beatą Michalik tel. (65) 511 87 55.

   

  IV.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

   

  Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Kwiatowa 2, 64-000 Pianowo. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres info@coccodrillo.pl. Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie,

  jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

   

  IV.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia.

   

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Zwyczajnego Walnego

  Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki (np. zaświadczenie albo świadectwo depozytowe). Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: ul. Kwiatowa 2, 64-000 Pianowo. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres info@coccodrillo.pl  Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma

  zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu. Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

  Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na

  piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

   

   

   

  IV.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

   

  Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

   

  IV.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

   

  Zgodnie z art. 412-4122  Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

   

  Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

 1. pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zwyczajnym
 2. Walnym Zgromadzeniu,
 3. pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
 4. istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,
 5. udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,
 6. pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później  jednak niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: ul. Kwiatowa 2, 64-000 Pianowo. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci  elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres info@coccodrillo.plZawiadomienie powinno zawierać: 
 1. imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
 2. rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów  wpisanych do rejestru przedsiębiorców),
 3. imię i nazwisko pełnomocnika,
 4. miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika,
 5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą,
 6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
 7. wskazanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
 8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
 9. wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia. 

  Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@coccodrillo.pl.

  Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.cdrl.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

  IV.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

  przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

  IV.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub

  przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej

 

Pliki do pobrania


 

CDRL_Regulamin_WZ

 

ogłoszenie_o_zwołaniu_ZWZ_17-05-2016

 

projekty_uchwał_ZWZ_17-05-2016

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONY WANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE)

 

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (OS FIZYCZNE)

 

informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów CDRL S A

 

wzór pełnomocnictwa – os prawne

 

wzór pełnomocnictwa – os fizyczne

 

CDRL_Sprawozdanie Rady Nadzorczej_2015

 

materiały na obrady WZ – uchwały RN z posiedzenia rocznego_10_03_2016

 

materiały na obrady WZ – życiorys_Barbara_Dworczak

 

B.Dworczak_oswiadczenie

 

Treść uchwał podjętych na ZWZ_17.05.2016

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.