CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Relacje inwestorskie

Obligacje

Zgromadzenie Obligatariuszy

 OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU

 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SPÓŁKI

 CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

 

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie (dalej: „Emitent”) niniejszym odwołuje zwołane na dzień 27 lipca 2020 r. na godz. 10.00 Zgromadzenie Obligatariuszy.

 

 OGŁOSZENIE O ODWOŁANIU

 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SPÓŁKI

 CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

 

Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie (dalej: „Emitent”) niniejszym odwołuje zwołane na dzień 27 lipca 2020 r. na godz. 12.00 Zgromadzenie Obligatariuszy.

 

Przyczyną odwołania Zgromadzeń Obligatariuszy zwołanych na dzień 27 lipca 2020 r. jest odstąpienie przez Zarząd CDRL S.A. od zamiaru odbycia tych zgromadzeń.

 


 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

 ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SPÓŁKI

 CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

 

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

 Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz 51 ust. 1, Ustawy z dnia z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”), Spółka jako Emitent Obligacji serii B zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się:

27 lipca 2020 roku o godz. 10:00, w biurze Trigon Domu Maklerskiego S.A. przy ul. Puławskiej 2 Bud. B, 02-566 Warszawa.

 

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmuje:

 1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

 3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;

 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (kwalfikowanych) Warunków Emisji Obligacji;

 6. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

 

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą uczestniczyć obligatariusze, którzy złożyli w siedzibie Emitenta w Pianowie, adres: ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zostały zablokowane do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy.

Świadectwo depozytowe powinno zostać złożone przez obligatariusza co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w siedzibie Emitenta przez 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać wydania odpisu listy za zwrotem kosztu jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

 

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pełnomocnicy i przedstawiciele obligatariuszy niebędących osobami fizycznymi powinni dodatkowo przedstawić na Zgromadzeniu Obligatariuszy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru właściwego dla Obligatariusza.

Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela.

Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiadania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu.

Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zgromadzenie Obligatariuszy, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariusz, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: beata.michalik@cdrl.pl, tytuł wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Ponadto, w celu usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy oraz umożliwienia obligatariuszom jak najszerszego udziału w Zgromadzeniu: (i) prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beata.michalik@cdrl.pl. (ii) Emitent umożliwia reprezentację obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika posiadającego tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata bez konieczności ponoszenia przez obligatariusz dodatkowych kosztów.

W przypadku zamiaru skorzystania z tego sposobu udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jak również w przypadku innych pytań związanych z udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy prosimy o kontakt z Panią Beatą Michalik pod numerem tel. 65 511 87 55.

 

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY SPÓŁKI

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

 

I. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3) oraz 51 ust. 1, Ustawy z dnia z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483 ze zm.) („Ustawa o Obligacjach”), Spółka jako Emitent Obligacji serii B zwołuje Zgromadzenie Obligatariuszy, które odbędzie się:

27 lipca 2020 roku o godz. 12:00, w biurze Trigon Domu Maklerskiego S.A. przy ul. Puławskiej 2 Bud. B, 02-566 Warszawa.

 

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;

3. Sporządzenie i podpisanie listy obecności;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany (niekwalfikowanych) Warunków Emisji Obligacji;

6. Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy.

 

III. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU OBLIGATARIUSZY

W Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą uczestniczyć obligatariusze, którzy złożyli w siedzibie Emitenta w Pianowie, adres: ul. Kwiatowa 2, 64-000 Kościan, oryginał świadectwa depozytowego, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi potwierdzające, że obligatariusz posiada Obligacje oraz że Obligacje zostały zablokowane do dnia Zgromadzenia Obligatariuszy.

Świadectwo depozytowe powinno zostać złożone przez obligatariusza co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy.

Listę obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w siedzibie Emitenta przez 3 dni robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusz ma prawo przeglądać listę oraz żądać wydania odpisu listy za zwrotem kosztu jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

 

IV. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

Obligatariusz może uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Pełnomocnicy i przedstawiciele obligatariuszy niebędących osobami fizycznymi powinni dodatkowo przedstawić na Zgromadzeniu Obligatariuszy aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Funduszy Inwestycyjnych lub innego odpowiedniego rejestru właściwego dla Obligatariusza.

Pełnomocnikiem obligatariusza nie może być członek organów Emitenta, pracownik Emitenta, członek organów podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem ani pracownik takiego podmiotu. Do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez innego przedstawiciela. Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu mogą brać udział: Emitent, doradcy finansowi lub prawni Emitenta oraz doradcy finansowi lub prawni Obligatariuszy. Osobom tym przysługuje prawo wypowiadania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia. Ponadto przewodniczący Zgromadzenia może dopuścić inne osoby do udziału w Zgromadzeniu Szczegółowe zasady dotyczące przebiegu i uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy uregulowane są w Warunkach Emisji oraz Ustawie o Obligacjach.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Zgromadzenie Obligatariuszy, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Nie istnieje możliwość uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Emitent zastrzega sobie prawo odwołania Zgromadzenia.

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia Obligatariusz, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: beata.michalik@cdrl.pl, tytuł wiadomości: „Zgromadzenie Obligatariuszy”).

Ponadto, w celu usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy oraz umożliwienia obligatariuszom jak najszerszego udziału w Zgromadzeniu: (i) prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beata.michalik@cdrl.pl. (ii) Emitent umożliwia reprezentację obligatariusza na Zgromadzeniu Obligatariuszy przez pełnomocnika posiadającego tytuł zawodowy radcy prawnego lub adwokata bez konieczności ponoszenia przez obligatariusz dodatkowych kosztów.

W przypadku zamiaru skorzystania z tego sposobu udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy, jak również w przypadku innych pytań związanych z udziałem w Zgromadzeniu Obligatariuszy prosimy o kontakt z Panią Beatą Michalik pod numerem tel. 65 511 87 55.

Pliki do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.