CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Relacje inwestorskie

ZWZ archiwum 22-06-2021

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE

 

I.   OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA

Na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Spółka zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

 22 czerwca 2021 roku o godz. 11:00, w Poznaniu, przy ul. A. Mickiewicza 28, I piętro

II. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD

Porządek obrad obejmuje:

1.   Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.   Przyjęcie porządku obrad.

5.   Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, wniosku zarządu co do sposobu podziału zysku 2020.

6.   Przedstawienie i rozpatrzenie: sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020.

7.   Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny: sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020; sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020; skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020; wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020.

8.   Dyskusja lub wydanie opinii dotyczącej sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach.

9.   Przedstawienie rekomendacji Rady Nadzorczej co do udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium za rok obrotowy 2020.

10.         Podjęcie uchwał w przedmiocie:

a.    zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020;

b.    zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020;

c.    sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020;

d.    zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020;

e.    zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020;

f.     zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej CDRL S.A. za rok obrotowy 2020 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2020 oraz z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020;

g.    udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

h.    udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020;

i.      zmian Statutu Spółki,

j.      przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,

k.    ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji,

l.      wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

11.         Zamknięcie obrad.

 

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI

W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia uchwały dotyczącej zmiany Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej zostają zamieszczone projektowane zmiany:

 

1.    w § 7 ust. 1., po dotychczasowej treści dodaje się punkt r), s), t) i u) w następującym brzmieniu:

 

„r) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

s) 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe, z wyłączeniem działalności biegłych rewidentów i doradców podatkowych.

t) 77 Wynajem i dzierżawa,

u)) 78 Działalność związana z zatrudnieniem”

 

oraz oznacza się wszystkie użyte w tym postanowieniu kody polskiej klasyfikacji działalności akronimem „PKD”

2.    Dotychczasowe brzmienie § 10 ust. 2:

„2.       W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom Walne Zgromadzenie upoważnione jest do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).”

Proponowane brzmienie § 10 ust. 2:

„2.       W razie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy), przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Walne Zgromadzenie określa termin wypłaty dywidendy, przypadający nie później niż trzy miesiące od dnia dywidendy. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie określi terminu wypłaty dywidendy, termin ten określi Rada Nadzorcza.”

 

3.    Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 7:

„7.       Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze Spółką, akcjonariuszami, pracownikami lub innymi podmiotami pozostającymi w istotnym powiązaniu ze Spółką, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji”

Proponowane brzmienie § 18 ust. 7:

 

„7.       Niezależni członkowie Rady Nadzorczej powinni być wolni od rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów w Spółce.”

 

4.    Dotychczasowe brzmienie § 18 ust. 8.

„8.       Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemną informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% (słownie: pięć procent) ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz oświadczenie dotyczące spełnienia kryteriów niezależności określonych w obowiązujących przepisach oraz zasadach ładu korporacyjnego, mających zastosowanie do Spółki.  Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy

 

Proponowane brzmienie § 18 ust. 8:

„8.       Kandydat na członka Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi pisemne oświadczenie o spełnianiu lub niespełnianiu przez niego:

a)    kryterium braku powiązań, o których mowa w ust. 7, a także

określonych w obowiązujących przepisach, mających zastosowanie do Spółki:

b)    kryteriów niezależności,

c)    wymogów dla członków komitetu audytu.”

 

5.    W § 18 ust. 8 dotychczasowe ostatnie zdanie w brzmieniu:

 

„Niezależny członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności powodujących utratę przez niego tej cechy.”

 

oznacza się jako ust. 9 i proponuje się następujące brzmienie:

„9.       Członek Rady Nadzorczej powinien niezwłocznie przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich okoliczności wpływających na aktualność złożonego oświadczenia.”

 

6.    W § 22 ust. 2. skreśla się punkt n), a punkty o) i p) oznacza się jako n) i o).

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji Spółki oraz liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia:

Liczba akcji:               6.054.544

Liczba głosów:            9.018.526

Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na 16 dni przed datą Zgromadzenia, tj.: 6 czerwca 2021 r.

 

IV. UPRAWNIENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 6 czerwca 2020 roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dalej: „Dzień Rejestracji”).

Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Na żądanie uprawnionego z akcji oraz zastawnika lub użytkownika, którym przysługuje prawo głosu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż 27 maja 2020 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji tj. nie później niż 7 czerwca 2020 r.).

Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce dokumentów akcji oraz zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

 

V. OPIS PROCEDUR UCZESTNICTWA I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

V.1. Informacje ogólne

Jeżeli którakolwiek z poniższych procedur przewiduje składanie Spółce czy też zarządowi Spółki jakichkolwiek zawiadomień, zgłoszeń, żądań czy oświadczeń drogą elektroniczną należy mieć na uwadze, że:

1) oświadczenia te winny być przesyłane na następujący adres poczty elektronicznej: beata.michalik@cdrl.pl;

2) oświadczenia te winny zostać złożone w terminie przewidzianym procedurą, zaś za moment złożenia oświadczenia uznaje się chwilę, gdy oświadczenie to wprowadzono do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba działająca w imieniu Spółki mogła się z nimi zapoznać z uwzględnieniem godzin pracy biura Zarządu, tj. w dni powszednie od godz. 9.00 do godz. 17.00.

3) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane brakiem możliwości skorzystania ze środków elektronicznego porozumiewania się ze Spółką lub za niedotarcie do Spółki korespondencji wysłanej w formie elektronicznej, jeżeli powyższe nastąpiło z przyczyn niezależnych od Spółki.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki (www.cdrl.pl).

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Są one dostępne, wraz z projektami uchwał oraz wszelkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.cdrl.pl). W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt z Panią Beatą Michalik tel. (65) 511 87 55.

 

V.2. Prawo do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zgromadzenia. Do żądania winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia żądania składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Żądanie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi żądanie. Żądanie, jego forma oraz sposób złożenia winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Żądania w formie pisemnej powinny być kierowane na adres ul. Kwiatowa 2; 64-000 Pianowo. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na zgłoszenie żądania jest zachowany, jeśli w tym terminie żądanie zostanie zgłoszone zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie żądania listem poleconym. Żądanie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres beata.michalik@cdrl.pl.

Jeśli żądanie odpowiada wyżej wskazanym wymogom Zarząd ogłasza zmiany w porządku obrad wprowadzone zgodnie z tym żądaniem. Zmiany są ogłaszane nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Jeśli żądanie nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania żądania, informuje o tym zgłaszających żądanie wskazując na braki, które uniemożliwiają uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może być złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie wskazany powyżej termin na jego złożenie.

 

V.3. Prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie winno zostać złożone Spółce najpóźniej w dniu poprzedzającym termin Walnego Zgromadzenia. Do zgłoszenia projektów uchwał winny zostać załączone dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie, że na dzień złożenia zgłoszenia składający je są akcjonariuszami reprezentującymi łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki. Zgłoszenie powinno zawierać adres do korespondencji ze zgłaszającymi projekty uchwał. Zgłoszenie przesyłane w formie pisemnej powinno być kierowane na adres: ul. Kwiatowa 2, 64-000 Pianowo. Zarząd zwraca uwagę, że ww. termin na przekazanie zgłoszenia jest zachowany, jeśli w tym terminie zgłoszenie zostanie przekazane zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zgłoszenia listem poleconym. Zgłoszenie może być przesłane również drogą elektroniczną, na adres beata.michalik@cdrl.pl

Zgłoszenie, załączone dokumenty oraz sposób ich złożenia w Spółce, a także forma zgłaszanych projektów uchwał winny odpowiadać przepisom prawa, Regulaminowi Walnego Zgromadzenia oraz wymogom wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Jeżeli zgłoszenie projektów uchwał zostało dokonane zgodnie z wyżej określonymi wymogami, projekty te są niezwłocznie ogłaszane na stronie internetowej Spółki.

Jeśli zgłoszenie projektów uchwał nie odpowiada wyżej wskazanym wymogom, Spółka, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia (nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia), informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki, które uniemożliwiają ogłoszenie projektów uchwał. Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

V.4. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy uprawniony do uczestnictwa może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. O zamiarze zgłoszenia takich projektów uczestnik powinien uprzedzić przewodniczącego, przekazując mu treść projektu na piśmie, najpóźniej po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały o przyjęciu porządku obrad.

 

V.5. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika, a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika

Zgodnie z art. 412-4122 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Może on także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki. Wówczas znajdują zastosowanie poniższe zasady:

1.    pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu,

2.    pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów,

3.    udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone,

4.    pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jeśli pełnomocnictwo zostaje udzielone w formie elektronicznej, to mocodawca powinien zawiadomić o tym Spółkę. Zawiadomienie powinno zostać złożone Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie identyfikacji mocodawcy i jego pełnomocnika, nie później jednak, niż w dniu poprzedzającym dzień, na który zostało zwołane Walne Zgromadzenie. Zawiadomienie może mieć formę pisemną albo postać elektroniczną. Zawiadomienie w formie pisemnej winno być przesłane na adres: ul. Kwiatowa 2; 64-000 Pianowo. Zarząd zwraca uwagę, że w/w termin na złożenie Spółce zawiadomienia jest zachowany, jeśli w tym terminie zawiadomienie zostanie przekazane Zarządowi. Nie jest zatem wystarczające nadanie w tym terminie zawiadomienia listem poleconym. Zawiadomienie w postaci elektronicznej jest przesyłane do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres beata.michalik@cdrl.pl

Zawiadomienie powinno zawierać:

1.    imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu;

2.    rodzaj oraz numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy (w przypadku osób fizycznych) albo numer KRS (w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców);

3.    imię i nazwisko pełnomocnika;

4.    miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika;

5.    numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z mocodawcą;

6.    datę udzielenia pełnomocnictwa;

7.    wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane;

8.    zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników;

9.    wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

Jeżeli zawiadomienie zostało dokonane zgodnie z powyższymi wymogami Spółka niezwłocznie potwierdza mocodawcy dokonanie zawiadomienia.

Jeżeli zawiadomienie nie odpowiada powyższym wymogom Spółka niezwłocznie informuje o tym zgłaszającego wskazując na braki zawiadomienia.

Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem wyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. W szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej osoby z uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na Walne Zgromadzenie, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób nie budzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób nie budzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na Walnym Zgromadzeniu. Ponadto pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przed wpisem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć do protokołu to pełnomocnictwo w postaci wydruku lub przesłać je do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: beata.michalik@cdrl.pl

Spółka udostępniła na swojej stronie internetowej www.cdrl.pl formularze, które mogą być wykorzystywane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają jednak obowiązku korzystania z tych formularzy. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio także do dalszych pełnomocnictw oraz do odwołania pełnomocnictwa.

 

V.6. Nie istnieje możliwość uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu

przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

 

V.7. Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub

przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Z uwagi na ograniczenia administracyjne wprowadzone w związku z epidemią COVID-19, akcjonariuszom, którzy zarejestrują się na Walne Zgromadzenie Spółka umożliwi udział w transmisji obrad z możliwością wypowiadania się w trakcie zgromadzenia przy wykorzystaniu Środków komunikacji elektronicznej, a także możliwość uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu poprzez pełnomocnika.

W celu zapewnienia niezbędnych środków bezpieczeństwa i ograniczenia liczby osób uczestniczących w walnym zgromadzeniu w miejscu jego zwołania, zachęcamy do korzystania z usług jednego pełnomocnika, którego obecność na walnym zgromadzeniu będzie zapewniona przez Spółkę. W celu wyznaczenia pełnomocnika akcjonariusze mogą skorzystać z formularzy zamieszczonych na stronie internetowej, które umożliwiają udzielenie dokładnych instrukcji do głosowania.

Wszyscy akcjonariusze chcący skorzystać z powyższego trybu uczestnictwa i głosowania na walnym zgromadzeniu proszeni są o kontakt ze Spółką poda adresem mailowym: beata.michalik@cdrl.pl

 

V.8. Prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad.

Podczas obrad walnego zgromadzenia akcjonariusz ma prawo do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.

 

 

Pliki do pobrania


 

CDRL_Regulamin_WZ

 

CDRL_PROJEKTY UCHWAŁ_ZWZ_22.06.2021

 

CDRL – SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 2020

 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej CDRL SA_2019_2020

 

CDRL RAP sprawozdanie o wynagrodzeniach PL-sig.pdf

 

CDRL_ZWZ__informacja o ogólnej liczbie akcji głosów_27-05-2021

 

CDRL_ZWZ_Formularz_pełnom.jedn.org._22.06.2021

 

CDRL_ZWZ_Formularz_pełnom.os fiz._22.06.2021

 

CDRL_ZWZ_Pełnomocnictwo j.org._22.06.2021

 

CDRL_ZWZ_Pełnomocnictwo os.fiz._22.06.2021

 

uchwały podjęte na ZWZ 22-06-2021

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.