CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ryszard Błaszyk

Pan Ryszard Błaszyk jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1977 roku. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1985/86. Ukończył liczne kursy i szkolenia (w tym zagraniczne) związane z prawem podatkowym i gospodarczym.

 

Swoją praktykę zawodową Pan Ryszard Błaszyk rozpoczął w 1968 roku, będąc zatrudniony na coraz wyższych stanowiskach w administracji skarbowej (od stanowiska inspektora do Dyrektora Izby Skarbowej). Po rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej otworzył własną kancelarię podatkową w Poznaniu (1991 r.) a następnie w 1997 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu 00004), którą prowadzi nadal.

 

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Ryszard Błaszyk, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

jest członkiem rady nadzorczej spółki Alusta S.A. od maja 2007 r.,

jest członkiem rady nadzorczej spółki Podanfol S.A. od stycznia 2008 r.

 

Pan Ryszard Błaszyk nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Ryszard Błaszyk pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Ryszarda Błaszyka nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Ryszard Błaszyk w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną.

 

Pan Ryszard Błaszyk oświadczył, że na dzień 22 czerwca 2021 roku nie występują żadne powiązania z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. oraz zobowiązał się do informowania Spółki o zmianie istniejącego stanu w w/w zakresie.

 

Pan Ryszard Błaszyk jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej Emitenta spełniają przesłanki niezależności określone zarówno w Ustawie o Biegłych Rewidentach, jak i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Mizerka

Pan Jacek Piotr Mizerka jest absolwentem Uniwersytetu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (AEP) – Wydziału Planowania i Zarządzania. Dyplom magistra ekonomii otrzymał w 1983 r., w roku 1992 – stopień doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2006, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

 

Swoją praktykę zawodową Pan Jacek Piotr Mizerka rozpoczął w 1982 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 1982-1993 był zatrudniony w AEP jako pracownik naukowo-techniczny, później asystent, a następnie w latach 1993-1996 w Akademii Rolniczej w Poznaniu jako specjalista (współpraca z Polsko-Amerykańskim Programem Doradztwa Rolniczego), w latach 1996-2008 w AEP na stanowisku adiunkta, a od 2008 – na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2008 został wybrany na stanowisko prorektora ds. finansów i rozwoju na kadencję 2008-2012, a w 2012 ponownie wybrany na stanowisko prorektora ds. edukacji i studentów, które piastował do roku 2016. Obecnie Jacek Mizerka pełni obowiązki kierownika Katedry Finansów Przedsiębiorstw oraz dyrektora Instytutu Rachunkowości i Zarządzania Finansami w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

 

W okresie poprzednich pięciu lat Pan Jacek Mizerka, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

 

jest członkiem rady nadzorczej spółki Biuro Konsultingowe Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o. o od sierpnia 2002 roku.
Pan Jacek Mizerka nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Mizerka pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Jacka Mizerki nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Jacek Mizerka w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną.

 

Pan Jacek Mizerka oświadczył, że na dzień 22 czerwca 2021 roku nie występują żadne powiązania z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. oraz zobowiązał się do informowania Spółki o zmianie istniejącego stanu w w/w zakresie.

 

Pan Jacek Mizerka jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej Emitenta spełniają przesłanki niezależności określone zarówno w Ustawie o Biegłych Rewidentach, jak i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Sekretarz Rady Nadzorczej - Barbara Dworczak

Pani Barbara Dworczak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. W roku 1992 uzyskała tytuł magistra. Następnie po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 1995 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W roku 2004 ukończyła Studium Prawa Europejskiego – szkolenie organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Od tego roku nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych, a także w ramach własnej działalności zawodowej.

 

Doświadczenie zawodowe:

 

Swoją praktykę zawodową Pani Barbara Dworczak rozpoczęła w 1992 roku jako referent prawny w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie, a następnie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lesznie. Od roku 1995 jest zatrudniona nieprzerwanie jako radca prawny w administracji samorządowej służb zatrudnienia – Wojewódzki Urząd Pracy w Lesznie (1993-1998), Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie (1999- nadal),  Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim (2005-nadal). W roku 1997 otworzyła własną kancelarię radcowską w Kościanie. Obecnie działalność jest zawieszona.

 

W latach 1999-2006 Pani Barbara Dworczak była radcą prawnym w Urzędzie Miejskim w Kościanie. Od roku 2003 do marca 2016 r. prowadziła obsługę prawną CDRL S.A. w Pianowie (poprzednio COCCODRILLO sp. z o.o. i CDRL sp. z o.o. ). Aktualnie nie świadczy już usług prawnych dla Emitenta.

 

Pani Barbara Dworczak nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

 

Pani  Barbara Dworczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pani Barbara Dworczak oświadczyła, że na dzień 22 czerwca 2021 pomiędzy nią a akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. występują powiązania rodzinne.

Członek Rady Nadzorczej – Edyta Kaczmarek-Przybyła

Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła (lat 47) jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu Wydziału Lekarskiego . Dyplom lekarza stomatologa otrzymała w 1993 r.

 

Swoją praktykę zawodową Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła rozpoczęła w 1993 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie , gdzie była zatrudniona do 1998 jako lekarz stomatolog, a następnie prowadziła prywatny gabinet stomatologiczny, aż do dnia dzisiejszego.

 

Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie wykonywała żadnych funkcji w innych (poza Emitentem) spółkach handlowych. Nie była także we wskazanym okresie wspólnikiem takich spółek.

Pani Edyta Kaczmarek – Przybyła nie jest akcjonariuszem Emitenta.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Edyta Kaczmarek – Przybyła nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Edyta Kaczmarek- Przybyła pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Edyty Kaczmarek – Przybyły ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.

 

Pani Edyta Kaczmarek – Przybyła oświadczyła, że na dzień 22 czerwca 2021 pomiędzy nią, a akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. występują powiązania rodzinne.

Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Nowak

Pani Agnieszka Nowak jest absolwentką Politechniki Poznańskiej w Poznaniu Wydziału Budownictwa, kierunek Architektura i Planowanie Przestrzenne. Dyplom magister inżynier architekt otrzymała w 1997 r.

 

Swoją praktykę zawodową Pani Agnieszka Nowak rozpoczęła w 1998 roku w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno Projektowym Standard w Lesznie a w latach 1998-2002 była zatrudniona w PIP Standard jako architekt. Następnie od 2002 została zatrudniona w spółce CDRL S.A. na stanowisku głównego projektanta.

 

W okresie poprzednich pięciu lat Pani Agnieszka Nowak, poza Emitentem, była lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • jest prokurentem (prokura oddzielna) od 28 września 2010 r. w spółce Smart Investment Group sp. z o. o.

 

Pani Agnieszka Nowak nie jest akcjonariuszem Emitenta.

 

Zgodnie z oświadczeniem Pani Agnieszka Nowak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Agnieszka Nowak pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Agnieszka Nowak jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Agnieszki Nowak ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pani Agnieszka Nowak nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.

 

Pani Agnieszka Nowak oświadczyła, że na dzień 22 czerwca 2021 pomiędzy nią, a akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. występują powiązania rodzinne.

Członek Rady Nadzorczej - Eryk Karski

Pan Eryk Karski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości. 

 

Doświadczenie zawodowe:

 

2016 –obecnie –zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ.

2007 –   obecnie  – partner – Value Fund Poland.

2009 – 2011 Prezes Zarządu –Dyrektor Generalny – Zakłady Lentex SA 

2006 – 2008 Supernova Capital SA – zarządzanie spółkami parterowymi funduszu:

 

Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej „Wrocławskiej Jedynki”) oraz Prezes Zarządu Centrum Prim sp. z o.o.  – spółki zależnej od Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o.

 

Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA 

 

2005 – 2006 Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu , Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki.

 

2003 – 2005 Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. , oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki

 

1999 – 2003 BRE Bank S.A., Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami.

 

Doświadczenie jako profesjonalny członek rad nadzorczych w spółkach publicznych i kilkunastu spółkach niepublicznych.

 

Spółki publiczne: 

23-09-11 -obecnie                          Mercor SA –członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.

20-03-2019 ‑ obecnie                     Gino Rossi SA  (spółka notowana na GPW)Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu.

07-02-18 -19-06-18                         K2 Internet –członek rady nadzorczej.

29-06-17 – 30-11-17                       Polnord SA –członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.

19-04-11 – 25-04-17                       Elektrobudowa SA – wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek komitetu audytu.

29-09-15 – 13-10-16                       Projprzem SA – przewodniczący rady nadzorczej, przewodniczący  komitetu audytu.

09-06-10 – 26-11-15                       LW Bogdanka SA – przewodniczący rady nadzorczej, przewodniczący komitetu audytu.

20-06-11 – 24-06-13                       Apator SA – członek rady nadzorczej.

21-06-11 – 22-03-12                       Bomi SA – członek rady nadzorczej.

26-05-10 – 03-08-11                       Sfinks SA – członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.

23-11-09 – 21-09-10                       Hygienika SA – członek rady nadzorczej.

18-08-08 – 06-03-09                       Wrocławski Dom Maklerski SA – członek rady nadzorczej.

20-12-07 – 25-06-10                       Internet Group SA – członek rady nadzorczej.

21-09-07 – 24-01-11                       Plast-Box SA – członek rady nadzorczej.

25-06-03 – 15-12-05                       Optimus SA członek rady nadzorczej.

28-06-02  – 24-06-03                       Mennica Państwowa SA – członek rady nadzorczej.

 

Pan Eryk Karski oświadczył, że na dzień 22 czerwca 2021 roku nie występują żadne powiązania z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. oraz zobowiązał się do informowania Spółki o zmianie istniejącego stanu w w/w zakresie.

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów w spółkach zależnych.

Pliki do pobrania

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.