CDRL_header_brand_logo
Szukaj
Close this search box.
Relacje inwestorskie

IPO

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SPÓŁKI CDRL S.A.

Stan na dzień 26.09.2014 r.

 

Oferujący:

Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, www.trigon.pl

 

Miejsce składania zapisów

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w placówkach Trigon Domu Maklerskim S.A. oraz placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Szczegółowy wykaz placówek, w których przyjmowane będą zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych został przedstawiony w pkt. 4 Części V Prospektu.

Deklaracje nabycia oraz zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni przez Oferującego do składania zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane w biurze Oferującego: Trigon Dom Maklerski S.A., Plac Unii, ul. Puławska 2, Warszawa 02-566.

Zapisy i deklaracje nabycia będą mogły być składane również za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego zapisy i deklaracje nabycia.

 

Uprawnieni inwestorzy

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych kierowana jest do następujących grup inwestorów:

  • Inwestorów Indywidualnych (w Transzy Detalicznej) – inwestorów niebędących Inwestorami Instytucjonalnymi,

  • Inwestorów Instytucjonalnych (w Transzy Instytucjonalnej) – inwestorów będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy Prospektowej

www.perfake.me

 

Warunki zapisów w Transzy Detalicznej:

  • Zapisy od Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej, która wynosi 17,40 zł za 1 Akcję Oferowaną,

  • Inwestor Indywidualny może złożyć więcej niż jeden zapis,

  • Minimalny zapis wśród Inwestorów Indywidualnych wynosi 100 Akcji,

  • Maksymalny zapis wśród Inwestorów Indywidualnych wynosi 150.000 Akcji (maksymalna liczba Akcji Oferowanych, która może zostać zaoferowana w Transzy Detalicznej),

  • Zapis jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej),

  • Nie ma możliwości odwołania zapisów poza przypadkami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym,

 

Harmonogram oferty

 

od 29 września 2014 r. do 07 października 2014 r., do godz. 23.59

   Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej

 

od 6 października 2014 r. do 8 października 2014 r., do godz. 16.00

 

   Składanie Deklaracji Nabycia, budowa Księgi Popytu

 

9 października 2014 r.

 

   Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

 

od 9 października do 15 października 2014 r.

   Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej, w tym:

  • do 13 października kwietnia 2014 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o wstępną listę przydziału oraz przez inwestorów, którzy nie uczestniczyli w procesie budowania Księgi Popytu
  • do 15 października 2014 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału

 

do 20 października 2014 r. (do 3 Dni Roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów)

        Planowany przydział Akcji Oferowanych

 

Cena Emisyjna

Cena Emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu przez Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego. Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie jednakowa dla obu transz.

Pliki do pobrania

WAŻNE INFORMACJE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PRZEDSTAWIONYCH PONIŻEJ WARUNKÓW DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią zaproszenia ani oferty sprzedaży, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii lub Australii lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, ani zachęty do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych.

Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowią prospektu w rozumieniu przepisów prawa, za pośrednictwem których dokonano implementacji Dyrektywy 2003/71/WE (ze zm.) (Dyrektywa ta łącznie z przepisami prawa, za pośrednictwem których nastąpiła jej implementacja w danym Państwie Członkowskim oraz z innymi właściwymi przepisami prawa, zwana dalej „Dyrektywą Prospektową”) i nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabycia papierów wartościowych. Prospekt emisyjny sporządzony zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Prospektowej i zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2014 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o CDRL S.A. („Spółka”) i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Prospekt emisyjny został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.cdrl.pl) oraz na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. („Oferujący”) (www.trigon.pl).

Spółka oraz Oferujący nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność i wykorzystywanie informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej, ani za ich uaktualnienie. Zamieszczenie informacji na niniejszej stronie internetowej nie może być traktowane jako udzielenie porady prawnej lub rekomendacji, a informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie mogą stanowić podstawy do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności, faktyczne wyniki i zdarzenia mogą istotnie różnić się od opinii, oczekiwań i innych stwierdzeń dotyczących przyszłości zawartych na niniejszej stronie internetowej.

Niektóre informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje historyczne powinny być traktowane jako aktualne na dzień ich pierwszego udostępnienia do publicznej wiadomości.

Niniejsza strona zawiera linki do innych stron internetowych. Spółka ani Oferujący nie weryfikowali informacji i opinii zawartych na takich stronach internetowych i nie są odpowiedzialni za treść informacji znajdujących się na takich stronach internetowych.

OŚWIADCZAM I POTWIERDZAM, ŻE PRZECZYTAŁEM/ PRZECZYTAŁAM, ZROZUMIAŁEM/ ZROZUMIAŁAM I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE WARUNKI, I NINIEJSZYM POTWIERDZAM, ŻE SPEŁNIAM KRYTERIA DOSTĘPU DO INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ, NIE JESTEM MIESZKAŃCEM ANI NIE POSIADAM SIEDZIBY W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE, JAPONII ANI W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ NA KOLEJNYCH STRONACH INTERNETOWYCH STANOWIŁOBY NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW LUB WYMAGAŁOBY ZAREJESTROWANIA, PRZEBYWAM POZA STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI, KANADĄ, JAPONIĄ, AUSTRALIĄ, INNYMI NIŻ POLSKA PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ JESTEM MIESZKAŃCEM POLSKI FIZYCZNIE OBECNYM W POLSCE.

Zwracamy uwagę na fakt, że przedstawione poniżej ważne informacje mogą podlegać zmianie lub aktualizacji. W związku z tym należy zapoznać się z nimi i je przeanalizować w całości przy każdorazowym odwiedzaniu niniejszej strony internetowej.

Zgadzam się
Nie zgadzam się

Ta strona wykorzystuje pliki cookies . Klikając „Akceptuje cookies”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookie na swoim urządzeniu. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce. Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce Polityka Prywatności.