Oferta publiczna

 

OFERTA PUBLICZNA AKCJI SPÓŁKI CDRL S.A.

Stan na dzień 26.09.2014 r.

 Oferujący:

Trigon Dom Maklerski S.A., ul. Mogilska 65, 31-545 Kraków, www.trigon.pl

 

Miejsce składania zapisów

Zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane w placówkach Trigon Domu Maklerskim S.A. oraz placówkach Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Szczegółowy wykaz placówek, w których przyjmowane będą zapisy składane przez Inwestorów Indywidualnych został przedstawiony w pkt. 4 Części V Prospektu.

Deklaracje nabycia oraz zapisy składane przez Inwestorów Instytucjonalnych, którzy zostali zaproszeni przez Oferującego do składania zapisów na Akcje Oferowane, będą przyjmowane w biurze Oferującego: Trigon Dom Maklerski S.A., Plac Unii, ul. Puławska 2, Warszawa 02-566.

Zapisy i deklaracje nabycia będą mogły być składane również za pośrednictwem Internetu i telefonu, zgodnie z regulacjami podmiotu przyjmującego zapisy i deklaracje nabycia.

 

Uprawnieni inwestorzy

Oferta Publiczna Akcji Oferowanych kierowana jest do następujących grup inwestorów:

  • Inwestorów Indywidualnych (w Transzy Detalicznej) – inwestorów niebędących Inwestorami Instytucjonalnymi,

  • Inwestorów Instytucjonalnych (w Transzy Instytucjonalnej) – inwestorów będących inwestorami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 2 ust. 1 lit. E Dyrektywy Prospektowej

 

Warunki zapisów w Transzy Detalicznej:

  • Zapisy od Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane po Cenie Maksymalnej, która wynosi 17,40 zł za 1 Akcję Oferowaną,

  • Inwestor Indywidualny może złożyć więcej niż jeden zapis,

  • Minimalny zapis wśród Inwestorów Indywidualnych wynosi 100 Akcji,

  • Maksymalny zapis wśród Inwestorów Indywidualnych wynosi 150.000 Akcji (maksymalna liczba Akcji Oferowanych, która może zostać zaoferowana w Transzy Detalicznej),

  • Zapis jest bezwarunkowy, nieodwołalny (z zastrzeżeniem art. 51a i art. 54 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Ofercie Publicznej),

  • Nie ma możliwości odwołania zapisów poza przypadkami opisanymi w Prospekcie Emisyjnym,

 

Harmonogram oferty

od 29 września 2014 r. do 07 października 2014 r., do godz. 23.59

   Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Detalicznej

 

od 6 października 2014 r. do 8 października 2014 r., do godz. 16.00

 

   Składanie Deklaracji Nabycia, budowa Księgi Popytu

 

9 października 2014 r.

 

   Podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach

 

od 9 października do 15 października 2014 r.

   Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Instytucjonalnej, w tym:

  • do 13 października kwietnia 2014 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o wstępną listę przydziału oraz przez inwestorów, którzy nie uczestniczyli w procesie budowania Księgi Popytu
  • do 15 października 2014 r. – przyjmowanie zapisów i wpłat w odpowiedzi na wezwania wystosowane w oparciu o dodatkową listę przydziału

 

do 20 października 2014 r. (do 3 Dni Roboczych po zakończeniu przyjmowania zapisów)

        Planowany przydział Akcji Oferowanych


Cena Emisyjna

Cena Emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona w oparciu o wyniki procesu budowania Księgi Popytu przez Emitenta na podstawie rekomendacji Oferującego. Cena Emisyjna nie będzie wyższa niż Cena Maksymalna i będzie jednakowa dla obu transz.

© ® Coccodrillo
kids are kids