Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Ryszard Błaszyk

Pan Ryszard Błaszyk (lat 65) jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Prawa i Administracji. Dyplom magistra prawa otrzymał w 1977 roku. Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1985/86. Ukończył liczne kursy i szkolenia (w tym zagraniczne) związane z prawem podatkowym i gospodarczym.

Swoją praktykę zawodową Pan Ryszard Błaszyk rozpoczął w 1968 roku, będąc zatrudniony na coraz wyższych stanowiskach w administracji skarbowej (od stanowiska inspektora do Dyrektora Izby Skarbowej). Po rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Izby Skarbowej otworzył własną kancelarię podatkową w Poznaniu (1991 r.) a następnie w 1997 r. uzyskał tytuł doradcy podatkowego (nr wpisu 00004), którą prowadzi nadal.

 W okresie poprzednich pięciu lat Pan Ryszard Błaszyk, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • jest członkiem rady nadzorczej spółki Alusta S.A. od maja 2007 r.,
  • jest członkiem rady nadzorczej spółki Podanfol S.A. od stycznia 2008 r.

Pan Ryszard Błaszyk nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Ryszard Błaszyk pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Ryszarda Błaszyka nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Ryszard Błaszyk w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną.

Pan Ryszard Błaszyk oświadczył, że na dzień 24 kwietnia 2014 roku nie występują żadne powiązania z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. oraz zobowiązał się do informowania Spółki o zmianie istniejącego stanu w w/w zakresie.

Pan Ryszard Błaszyk jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej Emitenta spełniają przesłanki niezależności określone zarówno w Ustawie o Biegłych Rewidentach, jak i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.


Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Jacek Mizerka

Pan Jacek Piotr Mizerka (lat 55) jest absolwentem Uniwersytetu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (AEP) - Wydziału Planowania i Zarządzania. Dyplom magistra ekonomii otrzymał w 1983 r., w roku 1992 - stopień doktora nauk ekonomicznych, a w roku 2006, stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

Swoją praktykę zawodową Pan Jacek Piotr Mizerka rozpoczął w 1982 roku w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, a w latach 1982-1993 był zatrudniony w AEP jako pracownik naukowo-techniczny, później asystent, a następnie w latach 1993-1996 w Akademii Rolniczej w Poznaniu jako specjalista (współpraca z Polsko-Amerykańskim Programem Doradztwa Rolniczego), w latach 1996-2008 w AEP na stanowisku adiunkta, a od 2008 – na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W roku 2008 został wybrany na stanowisko prorektora ds. finansów i rozwoju na kadencję 2008-2012, a w 2012 ponownie wybrany na stanowisko prorektora ds. edukacji i studentów.

 W okresie poprzednich pięciu lat Pan Jacek Mizerka, poza Emitentem, był lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • jest członkiem rady nadzorczej spółki Biuro Konsultingowe Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu sp. z o. o od sierpnia 2002 roku.

Pan Jacek Mizerka nie został skazany wyrokiem sądu związanym z jakimkolwiek przestępstwem, w szczególności przestępstwem oszustwa. W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jacek Mizerka pełnił funkcje w organach administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których był on osobą zarządzającą wyższego szczebla. W okresie ostatnich 5 lat wobec Pana Jacka Mizerki nie zostały sformułowane żadne oskarżenia publiczne ani sankcje ze strony organów ustawowych, ani regulacyjnych. Pan Jacek Mizerka w okresie ostatnich 5 lat nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych jakiegokolwiek emitenta lub też zakazu uczestnictwa w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, jest osobą niekaraną.

Pan Jacek Mizerka oświadczył, że na dzień 24 kwietnia 2014 roku nie występują żadne powiązania z akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. oraz zobowiązał się do informowania Spółki o zmianie istniejącego stanu w w/w zakresie.

Pan Jacek Mizerka jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej. Niezależni członkowie Rady Nadzorczej Emitenta spełniają przesłanki niezależności określone zarówno w Ustawie o Biegłych Rewidentach, jak i Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW.

Sekretarz Rady Nadzorczej - Barbara Dworczak

Pani Barbara Dworczak – Sekretarz Rady Nadzorczej została powołana na okres wspólnej, nowej pięcioletniej kadencji w dniu 17 maja 2016 r. Nowa kadencja upłynie z w dniu 17 maja 2021 roku. Mandat Sekretarza Rady Nadzorczej wygaśnie zaś z dniem  odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2020.

Pani Barbara Dworczak jest absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziału Prawa i Administracji. W roku 1992 uzyskała tytuł magistra. Następnie po ukończeniu aplikacji radcowskiej w 1995 r. uzyskała wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W roku 2004 ukończyła Studium Prawa Europejskiego - szkolenie organizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu. Od tego roku nieprzerwanie wykonuje zawód radcy prawnego w ramach stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych, a także w ramach własnej działalności zawodowej.

Doświadczenie zawodowe:

Swoją praktykę zawodową Pani Barbara Dworczak rozpoczęła w 1992 roku jako referent prawny w Urzędzie Wojewódzkim w Lesznie, a następnie w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Lesznie. Od roku 1995 jest zatrudniona nieprzerwanie jako radca prawny w administracji samorządowej służb zatrudnienia - Wojewódzki Urząd Pracy w Lesznie (1993-1998), Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie (1999- nadal),  Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wielkopolskim (2005-nadal). W roku 1997 otworzyła własną kancelarię radcowską w Kościanie. Obecnie działalność jest zawieszona.

W latach 1999-2006 Pani Barbara Dworczak była radcą prawnym w Urzędzie Miejskim w Kościanie. Od roku 2003 do marca 2016 r. prowadziła obsługę prawną CDRL S.A. w Pianowie (poprzednio COCCODRILLO sp. z o.o. i CDRL sp. z o.o. ). Aktualnie nie świadczy już usług prawnych dla Emitenta.

Pani Barbara Dworczak nie wykonuje poza przedsiębiorstwem innej działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do Emitenta ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani  Barbara Dworczak nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Członek Rady Nadzorczej – Edyta Kaczmarek-Przybyła

Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła (lat 47) jest absolwentem Akademii Medycznej w Poznaniu Wydziału Lekarskiego . Dyplom lekarza stomatologa otrzymała w 1993 r.

Swoją praktykę zawodową Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła rozpoczęła w 1993 roku w Zespole Opieki Zdrowotnej w Kościanie , gdzie była zatrudniona do 1998 jako lekarz stomatolog, a następnie prowadziła prywatny gabinet stomatologiczny, aż do dnia dzisiejszego.

Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła, w ciągu ostatnich pięciu lat, nie wykonywała żadnych funkcji w innych (poza Emitentem) spółkach handlowych. Nie była także we wskazanym okresie wspólnikiem takich spółek.

Pani Edyta Kaczmarek - Przybyła nie jest akcjonariuszem Emitenta.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Edyta Kaczmarek – Przybyła nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Edyta Kaczmarek- Przybyła pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Edyty Kaczmarek - Przybyły ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pani Edyta Kaczmarek-Przybyła nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.

Pani Edyta Kaczmarek – Przybyła oświadczyła, że na dzień 24 kwietnia 2014 pomiędzy nią a akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. występują powiązania rodzinne. Pani Edyta Kaczmarek – Przybyła zobowiązała się do informowania Spółki o zmianie istniejącego stanu w w/w zakresie.

Członek Rady Nadzorczej - Agnieszka Nowak

Pani Agnieszka Nowak (lat 41) jest absolwentką Politechniki Poznańskiej w Poznaniu Wydziału Budownictwa, kierunek Architektura i Planowanie Przestrzenne. Dyplom magister inżynier architekt otrzymała w 1997 r.

Swoją praktykę zawodową Pani Agnieszka Nowak rozpoczęła w 1998 roku w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno Projektowym Standard w Lesznie a w latach 1998-2002 była zatrudniona w PIP Standard jako architekt. Następnie od 2002 została zatrudniona w spółce CDRL S.A. na stanowisku głównego projektanta.

W okresie poprzednich pięciu lat Pani Agnieszka Nowak, poza Emitentem, była lub jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających, nadzorczych albo wspólnikiem następujących podmiotów:

  • jest prokurentem (prokura oddzielna) od 28 września 2010 r. w spółce Smart Investment Group sp. z o. o.

Pani Agnieszka Nowak nie jest akcjonariuszem Emitenta.

Zgodnie z oświadczeniem Pani Agnieszka Nowak nie wykonuje poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta i nie występuje w przypadku jej osoby żaden konflikt interesów pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta, a prywatnymi interesami lub innymi obowiązkami.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w ciągu ostatnich pięciu lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego, ani likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Agnieszka Nowak pełniła funkcje członka organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych, a także w których była ona osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Agnieszka Nowak jest osobą niekaraną. W okresie ostatnich pięciu lat nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Agnieszki Nowak ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto Pani Agnieszka Nowak nie otrzymała w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek podmiotu.

Pani Agnieszka Nowak oświadczyła, że na dzień 24 kwietnia 2014 pomiędzy nią a akcjonariuszami dysponującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu CDRL S.A. występują powiązania rodzinne. Pani Agnieszka Nowak zobowiązała się do informowania Spółki o zmianie istniejącego stanu w w/w zakresie.

 

Członek Rady Nadzorczej - Eryk Karski

Eryk Karski posiada wykształcenie wyższe, ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości. 

Doświadczenie zawodowe:

2016 –obecnie –zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ.

2007 -   obecnie  – partner – Value Fund Poland.

2009 – 2011 Prezes Zarządu –Dyrektor Generalny - Zakłady Lentex SA 

2006 - 2008 Supernova Capital SA - zarządzanie spółkami parterowymi funduszu:
Prezes Zarządu Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o. (zakupione przedsiębiorstwo upadłej "Wrocławskiej Jedynki") oraz Prezes Zarządu Centrum Prim sp. z o.o.  – spółki zależnej od Progress Inwestycje Jedynka Bis sp. z o.o.
Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Zachodni NFI SA 

2005 - 2006 Dyrektor ds. Ekonomicznych Boryszew SA Oddział Elana w Toruniu , Zastępca Dyrektora Zarządzającego, Prokurent Spółki.

2003 – 2005 Dyrektor ds. Ekonomicznych Mennicy Państwowej S.A. , oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych, Prokurent Spółki

1999 – 2003 BRE Bank S.A., Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami.

Doświadczenie jako profesjonalny członek rad nadzorczych w spółkach publicznych i kilkunastu spółkach niepublicznych.

Spółki publiczne: 

23-09-11 -obecnie                          Mercor SA –członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.

20-03-2019 ‑ obecnie                     Gino Rossi SA  (spółka notowana na GPW)Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu.

 

07-02-18 -19-06-18                         K2 Internet –członek rady nadzorczej.

29-06-17 – 30-11-17                       Polnord SA –członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.

19-04-11 – 25-04-17                       Elektrobudowa SA – wiceprzewodniczący rady nadzorczej, członek komitetu audytu.

29-09-15 – 13-10-16                       Projprzem SA – przewodniczący rady nadzorczej, przewodniczący  komitetu audytu.

09-06-10 – 26-11-15                       LW Bogdanka SA - przewodniczący rady nadzorczej, przewodniczący komitetu audytu.

20-06-11 – 24-06-13                       Apator SA - członek rady nadzorczej.

21-06-11 – 22-03-12                       Bomi SA – członek rady nadzorczej.

26-05-10 – 03-08-11                       Sfinks SA - członek rady nadzorczej, członek komitetu audytu.

23-11-09 – 21-09-10                       Hygienika SA - członek rady nadzorczej.

18-08-08 – 06-03-09                       Wrocławski Dom Maklerski SA - członek rady nadzorczej.

20-12-07 – 25-06-10                       Internet Group SA - członek rady nadzorczej.

21-09-07 – 24-01-11                       Plast-Box SA - członek rady nadzorczej.

25-06-03 – 15-12-05                       Optimus SA członek rady nadzorczej.

28-06-02  - 24-06-03                       Mennica Państwowa SA – członek rady nadzorczej.

 


Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Emitenta, ani udziałów w spółkach zależnych. 

© ® Coccodrillo
kids are kids