2017

 

Dywidenda za rok obrotowy 2016

Zarząd Spółki CDRL S.A. niniejszym informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 9 maja 2017 roku podjęło uchwałę nr 8 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016, zgodnie z którą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 7.265.452,80 zł (siedem milion dwieście sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt dwa 80/100) został przeznaczony na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w taki sposób, że wartość dywidendy na jedną akcję wynosi 1,20 zł (jeden złoty 20/100) brutto.

Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 rok, ustalono na dzień 17 maja 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 1 czerwca 2017 roku.

Wypłatą dywidendy zostanie objętych 6.054.544 (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji Emitenta, co stanowi pulę wszystkich akcji Emitenta.

© ® Coccodrillo
kids are kids