2016

Dywidenda za rok obrotowy 2015

Zarząd Spółki CDRL S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2016 roku podjęło uchwałę nr 7 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015, zgodnie z którą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 5.146.362,40 zł (pięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy) został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 0,85 złotych (słownie: osiemdziesiąt pięć groszy) brutto, na jedną akcję.

 Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok, ustalono na dzień 29 czerwca 2016 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 20 lipca 2016 roku.

Wypłatą dywidendy zostanie objętych 6.054.544 (słownie: sześć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset czterdzieści cztery) akcji Emitenta, co stanowi pulę wszystkich akcji Emitenta.

© ® Coccodrillo
kids are kids